Organisations- och ledarutveckling

Organisations- och ledarutveckling

Ledarskap handlar om att skapa resultat genom andra och samtidigt förhålla sig till de mål, strategier och värderingar som finns inom organisationen.

Organisations- och ledarutveckling   

Vi utvecklar ledare och organisationer i processer som stödjer verksamhetens strategier och värderingar och som bidrar till att effektivt nå uppsatta mål.

Assessits program för Ledarskap- och Organisationsutveckling skapar ett mervärde som ger mätbara resultat.

Våra kunder ser oss som deras strategiska samarbetspartner inom ledarskap, chefs- och organisationsutveckling. Med det menar våra kunder, att vi tillsammans skapar bestående värde och output av insatserna och ser det i ett långsiktigt perspektiv. Vi skräddarsyr processerna så att de på bästa sätt integreras i företagets operativa verksamhet. Då maximerar vi effekten och vi tillför ett relevant mervärde.

Vad kännetecknar en effektiv organisation idag?

Assessit har som utgångspunkt att bra chefer levererar bra resultat. Ledarskap handlar om att skapa resultat genom andra, i linje med företagets övergripande mål, strategier och värderingar. I takt med utvecklingen i arbetslivet har också uppfattningen om ett effektivt ledarskap utvecklat sig. 

Det är en utmaning för varje organisation att utveckla och behålla sina medarbetare. Medarbetarna idag har en annan förväntan på sitt arbete och sina ledare än tidigare. De flesta organisationer önskar idag självständiga, engagerade och motiverade medarbetare.

Vad kännetecknar då en effektiv ledare?

Ny forskning inom ledarskap visar sina starka samband mellan relationsorientering och ledareffektivitet. Ledarens förmåga att behandla anställda som individer, utveckla förhållandet mellan varje enskild anställd och genom detta positivt påverka individen, kommer att kraftigt påverka chefens prestation. 

Detta betyder inte att mål- och resultatorientering inte längre är viktigt. Det betyder bara att ett genuint intresse för medarbetarna samt ett starkt fokus på att stötta, utmana och utveckla dessa är ännu viktigare. Om ledarna ska kunna skapa resultat genom andra behöver de påverka sina egna medarbetare på ett positivt sätt. Ledarna ska ange riktning, följa upp, inspirera och utveckla. De ska hjälpa medarbetarna att se till det bästa för teamet och organisationen. Denna påverkan sker genom beteende d.v.s. vad ledarna själva säger och gör.

 Skall ledarna utveckla sitt ledarskap, bör de följaktligen utveckla sitt ledarbeteende. Utveckling av ledarbeteendet innebär en förändring av ledarbeteendet och Assessits ledarutveckling har därför alltid ett mål om att skapa en positiv förändring i ledarnas beteende – vad de säger och vad de gör.

Grupputveckling

Vi medverkar till att ledningsgrupper förverkligar sin potential som team och blir effektivare genom ökad kunskap, stärkt kollektiv insikt och genom att träna avgörande färdigheter.

Ledningsgrupper har som regel både gemensamma mål och beroendesamverkan för att nå målen. Ledningsgruppen är därför per definition ett team, i större eller mindre grad. Vårt arbete med utveckling av ledningsgrupper bygger på en modell som vi baserar på omfattande internationell forskning kring teameffektivitet och i nyare norsk forskning kring effektivitet i ledningsgrupper. Effektiviteten påverkas av både strukturer och system samt interaktionen mellan teammedlemmarnas arbetsprocesser.

En ledningsgrupp ska producera resultat eller mervärde på tre nivåer:

– Mervärde för organisationen: Vad ledningsgruppens uppgift är att producera för verksamheten

– Mervärde för gruppen: Ledningsgruppen ska utveckla sin egen förmåga att samarbeta effektivt

– Mervärde för den enskilda medlemmen: Varje medlem av ledningsgruppen ska uppleva att det tillför denne mervärde både som ledare och människa.

Vad är syftet med ledningsgruppen?

Den enkla frågan är grundläggande för det vidare arbetet med utvecklingen av ledningsgruppen. Och svaret på frågan beskriver ledningsgruppens existensberättigande. Det är först när man är tydlig kring vad ledningsgruppen ska producera som det är meningsfullt att utveckla dess förmåga åstadkomma det.

 Bättre effektivitet förutsätter förmåga att samarbeta effektivt. En av de potentiellt svåraste utmaningarna och samtidigt en av de största fördelarna i varje team är att utnyttja olikheterna mellan medlemmarna. Man måste bli medveten om olikheterna, respektera dem och lära sig att utnyttja dem. Det här är grundläggande för ett effektivare samarbete.

Kommunikation och effektivitet

Nyare norsk forskning har tydliggjort sammanhangen mellan kommunikation och effektivitet i ledningsgrupper. Åsiktsdialoger, preciserade beställningar och fokuserad kommunikation är några exempel på avgörande färdigheter för bättre effektivitet. En ledningsgrupp är sammansatt av olika individer för att utnyttja den faktum att de är olika, med olika ansvarsområden, kompetenser och perspektiv. Det ska säkerställa att man ser både delarna och helheten, att man belyser olika aspekter på problemställningar och tar genomarbetade och kloka beslut. Förutsättningen för att lyckas ökar om man har kapacitet och kunskap för att förstå, tydliggöra, identifierna och använda dessa olikheter och perspektiv.

 Vi skapar goda vanor

Och för det krävs träning. Det du gör tillräckligt ofta, blir en vana. Var och ens utvecklingsprocess, som individ och som ledningsgrupp, kräver beteendeförändring. Beteendeförändring kräver upprepning, och upprepning kräver tid. En ledningsgruppsutveckling måste därför fortgå över en viss tid, för att den ska ha en genomgripande effekt.

 Kontakta oss så berättar vi mer ingående hur vi utvecklar ledningsgrupper och vad det kan betyda för dig!